معرفی کتاب روش های نوین در روانشناسی (خویشتن جدید)

نویسنده مورییل جیمز و لویس ساوری ترجمه دکتر بهمن دادگستر کتاب خویشتن جدید بر اساس نظریه تحلیل رفتار متقابل نگاشته شده است. از شاخصه های این کتاب توجه به جنبه …