نظم ، انضباط و برنامه ریزی روزانه چه تاثیری بر روند زندگی کودکان خواهد داشت؟

نظم در تربیت کودکان آفرینش بر پایه نظم شکل گرفته است مشاهده هماهنگی در خلقت انسان تا طبیعت، کوه، دریا، گردش شب و روز ونیز فصول سال  همگی حکایت از  …