راهبردهای عملی برای افزایش قدرت تصمیم گیری

1- بپذیرید که نمی‌توانید همه‌ی گزینه‌های انتخابی را باهم داشته باشید تصمیم‌گرفتن یعنی این‌که از بین تمام انتخاب‌های موجود فقط یکی (یا تعدادی محدود) را انتخاب کنید. به عنوان مثال، …