وقتی فرزندم به دیگران بیشتر اهمیت می دهد!

بچه ها هم مثل بزرگتر ها تيپ شخصيتی خاصی دارند و دوست دارند با افرادی كه شبيه به خودشون هستند ارتباط نزديک تری بر قرار كنند گاهی نداشتن ارتباط خوب …