پیش به سوی حرفه ای شدن… (رضایت شغلی)

مدیران بخوانند… رضایت شغلی رضایت شغلی از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که بیشتر افراد تقریبا نیم بیشتر ساعات بیداری خود را در محیط کاری خود می‌گذارند. رضایت شغلی عبارتست از …