برچسب:  <span>مسئولیت امری ارثی نیست بلکه باید از طریق تجربه آموخته شود</span>