چه کودکانی بیشتر خودارضائی می کنند؟

عامل اصلی خودارضائی، در کودکان نامشخص است، ولی یک سری عوامل جنسی و تربیتی در خودارضائی دخیل هستند: وجود انگل های روده ای بعضی از کودکان انگل روده ای مثل …