چرا برخی مردان همزمان وارد چند رابطه می شوند؟

چرا برخی مردان همزمان وارد چند رابطه می شوند؟؟؟ تنوع طلبی؟ کمالگرایی؟ اختلال شخصیت؟ و… پاسخ اینجاست: آنها در واقع دون ژوان هستند! تعریف: دون ژوان فردی است که قادر …