برچسب:  <span>خشم و عصبانیت به طور مدام تکرار می شود</span>