برچسب:  <span>حرمت شکنی</span>

خشم

زمانی که نمی توانید چیزی را کنترل کنید و این کار در حد توان شما نباشد خشمگین می شوید. وقتی چیزی مانع رسیدن به خواسته و اهداف شما شود خشم …