برچسب:  <span>تنفس عمیق و شکمی را یاد بگیرید</span>

صلح درونی

براستی به یکباره چقدر تغییرات در جامعه اتفاق افتاد با توجه به متغیر بودن دامنه استرس وقایع بر روی انسانها باید بدانیم که ما شدیدا دجار تاثیر پذیری از این …