برچسب:  <span>تمامی باور ها و حرف ها به صورت نسبی است</span>