برچسب:  <span>باید همیشه همه چیز را به صورت طیفی دید و نه 0 و 1</span>