كار گروهی

کار گروهی

كار گروهی به معنای مشارکت در گروه برای رسیدن به هدفی خاص است. اما صرف مشارکت در گروه به معنای کار گروهی نیست مهم‌ ترین مؤلفه کار گروهی در کودکان شرکت در تقسیم وظایف و بر عهده گرفتن گوشه‌ ای از  مسئولیت‌ ها است. کودک باید به‌ خوبی بداند که چه نقشی در گروه برعهده‌ گرفته است و باید تمام سعی خودش را برای انجام‌ وظیفه به کار بگیرد.

مؤلفه دیگر کار گروهی به معنای سهیم دانستن خود در هویت گروه است. کودک باید خود را عضوی از گروه معرفی کند و بخشی از هویت گروه را متعلق به وجود خودش بداند. در مؤلفه بعدی، کودک باید خود را در نتیجه کار گروه سهیم بداند و بخشی موفقیت یا شکست را مدیون سهم کار خود در گروه شناسایی کند کودکان امروز، به دلیل تکنولوژی محور بودن و دلایل بیشماری همچون تک فرزندی و…  اغلب بر مهارت‌ های فردی خود تمرکز می‌ کنند و از همکاری با یکدیگر اجتناب می‌ کنند.

کار گروهی به‌ عنوان یک مهارت، در طول زندگی پرورش پیدا می‌ کند و به‌ صورت ذاتی در افراد وجود ندارد کودکان با یادگیری کار گروهی، می‌ توانند در سه دسته از مهارت‌ های خودشان پیشرفت کنند؛ مهارت‌ های فردی، مهارت‌ های جمعی و جامعه‌ پذیری، خودباوری و اعتماد به‌ نفس.

  • در جریان کار گروهی در کودکان باید به نوع شخصیت آن‌ ها توجه کنید و فعالیتی را به آن‌ ها واگذار کنید که با شخصیت شان تطابق داشته باشد. انجام کارهایی که با شخصیت کودکان جور نباشد به آن‌ ها تجربه تلخی منتقل می‌ کند و ممکن است نتیجه معکوس در پی داشته باشد.
  • کودکان باید یاد بگیرند که چه‌ کارهایی را به‌ صورت انفرادی و چه‌ کارهایی را به‌ صورت گروهی انجام دهند. افراط‌ و تفریط در هر کدام از این فعالیت‌ ها می‌ تواند به نتایج نه‌ چندان خوشایند منجر شود.
  • اولین قدم آموزش، مشاهده است.
  • در صورت موفقیت در کار گروهی کودکتان را تشویق کنید.
  • بر روند تقسیم وظایف در گروه میان کودکان نظارت کنید.